15.3.2021

foto Petr Bravenec

Petr Bravenec
Twitter: @BravenecPetr
+420 777 566 384
petr.bravenec@hobrasoft.cz

Úvod

V předchozích částech seriálu jsem popisoval, jak nasbírat data a natrénovat neurovou síť. Ke sběru dat jsem používal zatím jen ruční ovládání pásovce. Nyní nastal čas pro nasazení natrénované neuronové sítě.

Teoreticky je nasazení sítě velmi jednoduché. Vezme se natrénovaný model, otevře se pro inferenci, předhodí se mu obrázek a na výstupu vypadne informace doleva-doprava-rovně. Takhle to může fungovat někde v PC, kde je k dispozici normální grafická karta. Nvidia Jetson Nano ale nemá na palubě normální grafickou kartu, ale kartu Nvidia. Aby fungovala inference dostatečně rychle, je nutné překonvertovat síť z formátu TensorFlow do formátu TensorRT. Výsledkem je binární blob, který se načte do grafické karty. Na vypracování postupu pro konverzi TensorFlow na TensorRT jsem strávil odhadem 80% veškerého času, který jsem pásovci věnoval. Postupně mi totiž Nvidia házela pod nohy jeden klacek za druhým:

 • Dokumentace je zmatená. Popsaný je postup, který k rozumnému cíli nevede. Navíc se dokumentace hemží chybami.
 • O konverzi TensorFlow - ONNX - TensorRT jsem se nedozvěděl z dokumentace, ale někde z nějakého diskusního fóra.
 • TensorRT nepodporuje některé základní věci, třeba datový typ UINT8 nebo funkci split či slice. Nepodaří se vám tak rozchodit nic z TensorFlow Object Detection API.
 • V prostředí Pythonu na ARM CPU se musí vše překládat. Jednak je to nesmírně zdlouhavé, jednovláknové (na 4C procesoru) a nese to s sebou spoustu kruhových závislostí. Než se člověk vypořádá s různými závislostmi, některé balíky přeloží i desetkrát (apache-arrow, lvis-api, matplotlib, opencv, opencv-python, pycuda, PyQt5, TensorRT, tensorflow, onnx-tensorrt...)
 • Počítačů Nvidia Jetson Nano mám několik. Postup na jenom počítači jsem nedokázal zopakovat na druhém počítači.

No ale nakonec se mi podařilo zkompilovat a rozchodit balík onnx-tensorrt, abych mohl zkonvertovat TensorFlow do formy potřebné pro Nvidia Jetson Nano:

Na trénovacím PC s TensorFlow:

python3 -m tf2onnx.convert --output model.onnx --saved-model model

Výsledkem je soubor model.onnx, který jsem si zkopíroval do pásovce, a zde jsem jej překonvertoval to TensorRT:

onnx2trt model.onnx

Tím dostaneme soubor s TensorRT enginem, který lze velmi rychle načíst do grafické karty (v řádu sekund) a na kterém běží inference mnohem rychleji, než v TensorFlow.

V třetím díle jsem popisoval kus programu pro sběr dat. Tuto část jsem rozšířil o zpracování jednoho snímku neuronovou sítí:

import cv2 as cv2
import numpy as np
import tensorrt as trt
import pycuda.driver as cuda
import pycuda.autoinit
import time
import paho.mqtt.client as mqtt
import paho.mqtt.publish as publish

remoteHost    = "cincila.hobrasoft.cz"
remotePortMonitor = 5000
remotePortOK   = 5001
remotePortXL   = 5002
remotePortXX   = 5003
remotePortXR   = 5004

class Kamera:
  def __init__(self, engine_path):
    self.trt_logger = trt.Logger(trt.Logger.INFO)
    self.trt_runtime = trt.Runtime(self.trt_logger)
    with open(engine_path, 'rb') as f:
      engine_data = f.read()
    self.engine = self.trt_runtime.deserialize_cuda_engine(engine_data)
    # print(self.engine.get_binding_shape(0))

    # Allocate buffers
    self.h_input_1 = cuda.pagelocked_empty (trt.volume(self.engine.get_binding_shape(0)), dtype=trt.nptype(trt.float32))
    self.d_input_1 = cuda.mem_alloc(self.h_input_1.nbytes)
    self.h_output = cuda.pagelocked_empty (trt.volume(self.engine.get_binding_shape(1)), dtype=trt.nptype(trt.float32))
    self.d_output = cuda.mem_alloc(self.h_output.nbytes)
    self.stream = cuda.Stream()

    # Open camera
    self.open_cameraL()
    self.open_cameraR()
    self.open_output_XX()
    self.open_output_XL()
    self.open_output_XR()
    self.open_output_OK()
    self.open_output_Monitor()

    # Open mqtt
    publish.single("pasovec/camera", "started", hostname="localhost")

    self.client = mqtt.Client("camera")
    self.client.connect("localhost")
    self.client.subscribe("pasovec/+")
    self.client.on_message = self.on_message
    self.saveOK = False
    self.saveXL = False
    self.saveXR = False
    self.saveXX = False
    self.automat = False;

    # RUN
    self.run()


  def on_message(self, client, userdata, message):
    payload = str(message.payload.decode('utf8'))
    topic = message.topic
    if topic == 'pasovec/kbd':
      self.automat = False
      if payload == "OK": self.saveOK = True
      if payload == "XX": self.saveXX = True
      if payload == "XL": self.saveXL = True
      if payload == "XR": self.saveXR = True
      if payload == "auto": self.automat = True
      return


  def run(self):
    oldStatus = "OK"
    while True:
      stime = time.time();
      imgL = self.captureL()
      imgR = self.captureR()
      np_img = np.concatenate((imgL, imgR),axis=1)

      OK, XX, XL, XR = self.processImage(np_img)
      status = "OK"
      if XX > 0.5: status = "XX"
      if XL > 0.5: status = "XL"
      if XR > 0.5: status = "XR"
      print ("OK: {}  XL: {} XX: {} XR: {} time: {} status: {}"
        .format(int(100*OK), int(100*XL), int(100*XX), int(100*XL), int(1000*(time.time()-stime)), status ))
      if oldStatus != status:
        print ("Zmena ", status)
        publish.single("pasovec/camera", status, hostname="localhost")
      oldStatus = status
      self.client.loop(0.05)
      if self.saveOK:
        print("Save OK")
        self.saveOK = False
        np_imgL = np.uint8(imgL)
        np_imgR = np.uint8(imgR)
        np_img = np.concatenate((np_imgL, np_imgR),axis=1)
        self.video_output_OK.write(np_img)
      if self.saveXX:
        print("Save XX")
        self.saveXX = False
        np_imgL = np.uint8(imgL)
        np_imgR = np.uint8(imgR)
        np_img = np.concatenate((np_imgL, np_imgR),axis=1)
        self.video_output_XX.write(np_img)
      if self.saveXL:
        print("Save XL")
        self.saveXL = False
        np_imgL = np.uint8(imgL)
        np_imgR = np.uint8(imgR)
        np_img = np.concatenate((np_imgL, np_imgR),axis=1)
        self.video_output_XL.write(np_img)
      if self.saveXR:
        print("Save XR")
        self.saveXR = False
        np_imgL = np.uint8(imgL)
        np_imgR = np.uint8(imgR)
        np_img = np.concatenate((np_imgL, np_imgR),axis=1)
        self.video_output_XR.write(np_img)

      if XL > 0.5: cv2.putText(np_img, "<<<<" (125, 140), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.0, (0,0,255), 4)
      if XX > 0.5: cv2.putText(np_img, "xxxx", (285, 140), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.0, (0,0,255), 4)
      if XR > 0.5: cv2.putText(np_img, ">>>>", (445, 140), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.0, (0,0,255), 4)
      if self.automat: cv2.putText(np_img, "AUTO", (285, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.0, (0,0,255), 4)
      np_img = np.uint8(np_img)
      self.video_output_Monitor.write(np_img)

  def open_cameraL(self):
    string = ('nvarguscamerasrc sensor-id=0 ! ' +
      'video/x-raw(memory:NVMM), width=1280, height=720, format=NV12, framerate=60/1 ! ' +
      'nvvidconv flip-method=0 left=50 right=1230 top=0 bottom=620 ! ' +
      'video/x-raw, width=320, height=160, format=BGRx ! videoconvert ! ' +
      'video/x-raw, format=BGR ! ' +
      'appsink drop=true sync=false max-lateness=6000')
    self.video_captureL = cv2.VideoCapture(string, cv2.CAP_GSTREAMER)
    assert self.video_captureL.isOpened(), "Could not open left camera"


  def open_cameraR(self):
    string = ('nvarguscamerasrc sensor-id=1 ! ' +
      'video/x-raw(memory:NVMM), width=1280, height=720, format=NV12, framerate=60/1 ! ' +
      'nvvidconv flip-method=0 left=45 right=1225 top=52 bottom=672 ! ' +
      'video/x-raw, width=320, height=160, format=BGRx ! videoconvert ! ' +
      'video/x-raw, format=BGR ! ' +
      'appsink drop=true sync=false max-lateness=6000')
    self.video_captureR = cv2.VideoCapture(string, cv2.CAP_GSTREAMER)
    assert self.video_captureR.isOpened(), "Could not open right camera"


  def open_output_XL(self):
    string = ('appsrc ! ' +
      'videoconvert ! ' +
      'video/x-raw, format=YUY2 ! ' +
      'jpegenc ! rtpjpegpay ! ' +
      'udpsink host={} port={}'.format(remoteHost, remotePortXL))
    self.video_output_XL = cv2.VideoWriter(
        string,
        apiPreference = 0,
        fourcc = cv2.VideoWriter.fourcc('M','J','P','G'),
        fps = 25,
        frameSize = (640, 160),
        isColor = True)
    assert self.video_output_XX.isOpened(), "Error Could not open video output XL"


  def open_output_XR(self):
    string = ('appsrc ! ' +
      'videoconvert ! ' +
      'video/x-raw, format=YUY2 ! ' +
      'jpegenc ! rtpjpegpay ! ' +
      'udpsink host={} port={}'.format(remoteHost, remotePortXR))
    self.video_output_XR = cv2.VideoWriter(
        string,
        apiPreference = 0,
        fourcc = cv2.VideoWriter.fourcc('M','J','P','G'),
        fps = 25,
        frameSize = (640, 160),
        isColor = True)
    assert self.video_output_XX.isOpened(), "Error Could not open video output XR"


  def open_output_XX(self):
    string = ('appsrc ! ' +
      'videoconvert ! ' +
      'video/x-raw, format=YUY2 ! ' +
      'jpegenc ! rtpjpegpay ! ' +
      'udpsink host={} port={}'.format(remoteHost, remotePortXX))
    self.video_output_XX = cv2.VideoWriter(
        string,
        apiPreference = 0,
        fourcc = cv2.VideoWriter.fourcc('M','J','P','G'),
        fps = 25,
        frameSize = (640, 160),
        isColor = True)
    assert self.video_output_XX.isOpened(), "Error Could not open video output XX"


  def open_output_OK(self):
    string = ('appsrc ! ' +
      'videoconvert ! ' +
      'video/x-raw, format=YUY2 ! ' +
      'jpegenc ! rtpjpegpay ! ' +
      'udpsink host={} port={}'.format(remoteHost, remotePortOK))
    self.video_output_OK = cv2.VideoWriter(
        string,
        apiPreference = 0,
        fourcc = cv2.VideoWriter.fourcc('M','J','P','G'),
        fps = 25,
        frameSize = (640, 160),
        isColor = True)
    assert self.video_output_OK.isOpened(), "Error Could not open video output OK"


  def open_output_Monitor(self):
    string = ('appsrc ! ' +
      'videoconvert ! ' +
      'video/x-raw, format=YUY2 ! ' +
      'jpegenc ! rtpjpegpay ! ' +
      'udpsink host={} port={}'.format(remoteHost, remotePortMonitor))
    self.video_output_Monitor = cv2.VideoWriter(
        string,
        apiPreference = 0,
        fourcc = cv2.VideoWriter.fourcc('M','J','P','G'),
        fps = 25,
        frameSize = (640, 160),
        isColor = True)
    assert self.video_output_Monitor.isOpened(), "Error Could not open video output"


  def capture(self):
    return captureL(self), captureR(self)


  def captureL(self):
    retL, imgL= self.video_captureL.read()
    assert retL, "Could not capture left image"
    return imgL


  def captureR(self):
    retR, imgR = self.video_captureR.read()
    assert retR, "Could not capture right image"
    return imgR

  def processImage(self, img):
    preprocessed = np.asarray(img).ravel()
    np.copyto(self.h_input_1, preprocessed)
    with self.engine.create_execution_context() as context:
      cuda.memcpy_htod_async(self.d_input_1, self.h_input_1, self.stream)
      # context.profiler = trt.Profile()
      context.execute(batch_size=1, bindings=[int(self.d_input_1), int(self.d_output)])
      cuda.memcpy_dtoh_async(self.h_output, self.d_output, self.stream)
      self.stream.synchronize()
      return round(self.h_output[0], 2), round(self.h_output[1], 2), round(self.h_output[2], 2), round(self.h_output[3], 2)


if __name__ == "__main__":
  kamera = Kamera("model-stereo.trt")
Hobrasoft s.r.o. | Kontakt