I. Poskytovatel služeb

Poskytovatelem služeb inzerovaných na internetových stránkách http://www.hobrasoft.cz (dále také dodavatel) je firma Hobrasoft s.r.o. se sídlem Marešova 643/6, Praha 9 – Černý Most, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196709.

II. Odběratel

Odběratelem poskytovaných služeb (zákazníkem) může být libovolná fyzická či právnická osoba.

III. Poskytované služby

Dodavatel na poskytuje licence na software GeoSign. Softwarové licence, které dodavatel poskytuje, se obvykle vystavují na konkrétního držitele. Součástí licence jsou kontaktní údaje: jméno, telefonní číslo a email, dále pak údaje o rozsahu a trvání licence.

IV. Objednávka a uzavření smlouvy

Odběratel může objednávku učinit prostřednictvím online formuláře, elektronickou poštou, písemně nebo faxem, případně osobně. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy dodavatel objednávku písemně akceptuje a potvrdí odběrateli cenu. Smlouvu lze uzavřít v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.

Každá objednávka musí jednoznačně specifikovat, kdo je objednávajícím, co objednává, komu se má dodávka fakturovat a komu je objednaná licence určena (kdo má být jejím nabyvatelem – konečným uživatelem). Není-li výslovně uvedeno jinak, má se za to, že nabyvatelem licence má být objednávající.

Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí Občanským zákoníkem.

V. Ceny

Není-li výslovně uvedeno jinak, cenou se na těchto stránkách i při veškeré další komunikaci mezi dodavatelem a odběratelem rozumí vždy celková částka, kterou odběratel zaplatí za získání práva k užívání software v požadovaném rozsahu.

Dodavatel na svých stránkách uvádí jak „ceny bez DPH“, tak „ceny včetně DPH“ – tyto ceny si kvůli zaokrouhlování nemusí vždy zcela přesně odpovídat. Odběratelům, kteří jsou plátci DPH, dodavatel účtuje „ceny bez DPH“, ke kterým připočítává DPH v základní sazbě 21%. Odběratelům, kteří nejsou plátci DPH, dodavatel účtuje „ceny včetně DPH“, ve kterých je DPH v základní sazbě 21% již zahrnuta.

VI. Platební podmínky

Není-li sjednáno jinak, dodavatel vyžaduje u všech objednávek platbu předem nebo online platbou (platební karty a ostatní platební prostředky zprostředkované platebním portálem GoPay). Software není možné objednat na dobírku.

Dodavatel dle vlastního uvážení poskytuje vybraným odběratelům dodávky s platbou po dodání. Faktury mají standardně splatnost 14 dní, po dohodě lze splatnost prodloužit – při splatnosti delší než 30 dní si dodavatel vyhrazuje právo zohlednit delší splatnost přirážkou k běžné ceně.

Ke každé dodávce obdrží odběratel od dodavatele daňový doklad, který má náležitosti vyžadované daňovými zákony a předpisy ČR.

VII. Dodací podmínky

Všude, kde je to možné, poskytuje dodavatel plnění prostřednictvím elektronické pošty. „Dodávkou“ se rozumí aktivační klíč, kterým lze volně dostupnou verzi změnit na placenou.

VIII. Dodací lhůty

U elektronických licencí se dodací lhůty pohybují v řádu jednotek pracovních dní od připsání zálohové platby na účet dodavatele (resp. od přijetí objednávky, je-li sjednána platba po dodání).

IX. Odstoupení od smlouvy

Odběratel může od smlouvy odstoupit pouze se souhlasem dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek na pokrytí nákladů spojených se zrušením objednávky, případně zrušení objednávky odmítnout.

Je-li odběratel zároveň nabyvatelem („spotřebitelem“) objednané licence, na objednávku se vztahuje § 53 odst. 7 a 8 Občanského zákoníku. § 53 odst. 7 stanoví, že spotřebitel je oprávněn do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu a bez jakékoli sankce odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku. § 53 odst. 8 upřesňuje, že se toto právo nevztahuje mj. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

X. Záruční podmínky

Není-li výslovně dohodnuto jinak, dodavatel poskytuje záruku, že při respektování licenčních podmínek výrobce (EULA) je možné použít dodané aktivační údaje pro zprovoznění software GeoSign.

XI. Reklamace

Případné reklamace je odběratel povinen uplatnit do tří měsíců od převzetí plnění. Na reklamace uplatněné po této lhůtě nemusí brát dodavatel zřetel. Reklamaci je možné uplatnit pouze v případě, kdy při respektování licenčních podmínek výrobce (EULA) dodané aktivační údaje nelze použít ke zprovoznění placené verze objednaného software. Reklamovat nelze chyby či funkci samotného software.

V případě, že dodavatel dodá odběrateli aktivační údaje, které nelze použít ke zprovoznění placené verze objednaného programu, nahlíží se na objednávku až do okamžiku, kdy dodavatel zjedná nápravu, jako by plnění dosud nebylo poskytnuto.

Odběratel je povinen dodavateli poskytnout součinnost nezbytnou pro vyřešení reklamace.

XII. Ochrana osobních údajů

Dodavatel nakládá s osobními údaji v souladu s platnými zákony ČR, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. V interní databázi uchovává základní identifikační údaje (jméno osoby, IČ, DIČ, poštovní a emailové adresy, telefonní a faxové spojení), které využívá v rámci administrativní agendy spojené s vyřizováním objednávek a dále k dohledávání historických objednávek v případech, kdy odběratel po určité době požaduje kopii původně dodaných licenčních údajů. Dodavatel v databázi neuchovává žádné citlivé osobní údaje.

Odběratel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v rozsahu definovaném těmito Obchodními podmínkami. Odběratel má právo vyžádat si podrobné informace o povaze a rozsahu uchovávaných osobních údajů, případně může požádat dodavatele o jejich odstranění z databáze (dodavatel takové žádosti bez zbytečného odkladu vyhoví).

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2016. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky podle potřeby měnit a upřesňovat – pro konkrétní objednávku však obchodní podmínky platí vždy v té podobě, v jaké byly zveřejněny na stránkách dodavatele v okamžiku odeslání objednávky.

Hobrasoft s.r.o. | Kontakt